Podstawa prawna odliczenia darowizny od podatku

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b w związku z ust. 5 i ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn m.in. na cele kultu religijnego. Przez pojęcie „cele kultu religijnego” należy rozumieć środki przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 września 2005 r., III SA/Wa 845/05). W art. 2 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1153) mowa jest o wspólnotach religijnych, zwanych dalej kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, które są zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadają własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe. Buddyjska Wspólnota Zen Kannon jest wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego w MSWiA, w Dziale A, nr wpisu 32 (w załączeniu aktualny wykaz podmiotów wpisanych do tego rejestru).

Stan na 28 marca 2018 r.